.יקסנישומ ש"ע חותיפו רקחמל זכרמה ,2000 ,תורומש תויוכזה לכ
infoaviv@ort.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה לבקל חמשנ
םיטידרק