לארשי טרוא
תירבע תארוה לע חוקיפה ,ךוניחה דרשמ

תודובע תביתכ"סרוקה לש תיחכונ הסרג
:"תבשקותמ תונעדימ בולישב

תקרב רומיל :הכירעו דוביע
רימת תידוהי :בוציע
המש תיור :עוציב
אינשיו איג :תונכת
ןמקילצ לאגי
ינש המחנ :טקייורפה שאר
גרבנירג ןורש טקייורפ שאר
טנרטניא חותיפ

סרוקה לש הנושאר הסרג
:"תודובע תביתכ"
ןיול רוצ :הביתכ
םחש-לכשה תיריע ץועיי
זפרה הרובד

סרוקה לש הנושאר הסרג
:"תבשקותמ תונעדימ"
ספנרפ תירוא :הביתכ
ץיוורוה יי'ג