ינעדימ םיגשומ ןולימ


ינורטקלא ראוד
םיאשונ יפל שופיח
תוינמיס תריצי
ריבחת יללכ
שופיח תזורחמ
םיחמוממ עדימ
חתפמ תלימ
שופיח יעונמ
תובותכ לש תומויס
שופיח עונמב שופיח תואצות ןוניס
ןויד תוצובק
תוירושיק
שופיח תואצות תאירק