ךילהתה תניחב

"?יארב ךמצעב ןנובתהל ךלת אלש עודמ"
ןייטשקנרפ תא םישגופ ולטסוקו טובא

.ןקתל רחואמ אל םלועל

ךילהתה תא ןיבהל ידכ הילא ורזחו ,םימי המכ חונל הדובעל ונת
תודוקנ רתאל ידכ םכלש הדובעה ךילהת לע ובשח .םתרבעש
.רפשל תנמ לע םתבתכש המ תא וקדב .תוקזח תודוקנו תושלח

.חוסינה תאו םכלש הביתכה תא וכירעה .1
.הכרעה ונתו ולבק .2

הביתכה תרוקיבל