הביתכה תכרעה

ףדל רושיק) ץבוקה תא וחתפ
.ותוא ומילשהו ,(aviv.org.il/writing/j2.htm
.1
   
ןהילא םתעגהש הנבה תודוקנ ןויד תצובקל וחלש
.םידימלת ןיינעל תויושעשו ,הרקבה עוציב תועצמאב
iii(תחא תוחפל) םיפסונ
.2
   
ןוידה תצובקב סרוקל םכירבח תועדוה לע וביגה
.(תחא םעפ תוחפל)
.3

הרקמב ולעפ
ךרוצה

הדובעה תניחב ךילהת תניחב
הביתכה
 
לע וצילמה
תוטיש
הענתה
תופסונ
.ןויד תצובקב
תא ורפש
םיחוסינה
תויליחתב
םיפיעסה

:םיארוקכ וטפש
תמרוז דציכ
תליחתב הביתכה
ףיעס לכ
?הדובעב
תוטישמ וליאב
הענתהה
?םתשמתשה
הדימ וזיאב
םתלבס
קולב"מ
- "הביתכ
תלוכיב ישוק
ליחתהל
?בותכל
תענתה
הביתכה
ובלש
תורוקמ
םיפסונ
. קרפ לכב
תא ודיחאה
הדובעה
.ןונגסה
תניחבמ

הדימ וזיאב
םיפיקמ
םיקרפה
תא םכלש
?אשונה
קרפ לכ המכ דע
וניה
?האירקל דיחא
םיכרד ולאב
םתמכיס
תורוקמה תא
?הדובעל
םתבליש דציכ
תא
םימוכיסה
ךותב
?םיקרפה
תביתכ
קרפ
תא ובתכש
המדקהה
הדימ וזיאב
המדקהה
תא תאלממ
?הדועיי
םתאטיב דציכ
המדקהב
רשקה תא
םכלש
הדובעל
המדקה
תא ובתכש
אובמה
הדימ וזיאב
אובמה
ארוקה תא סינכמ
?הדובעל
םתסנכה דציכ
ביכרמ
?אובמל ירופיס

אובמ
תא ונש
תודוקנה
תוירקיעה
אובמהש
סחייתמ
.ןהילא
שדחמ ובתכ
תא
יטפשמ
םויסה
הדימ וזיאב
םוכיסה
תא תצמתמ
ירקיע
?הדובעה
הדימ וזיאב
יטפשמ
?םיניינעמ םויסה
םתרחב דציכ
המ
קרפל סינכהל
?םוכיסה
םוכיס
תא ובצע
תונונגסה
לש
תורתוכה
.ללמהו
תא ובצע
חפסנ
תורוקמה
תורתוכה םאה
ןבוציעב תושיגדמ
תא
?הדובעה הנבמ
דמוע ללמה םאה
השגהה תושירדב
חונו
?האירקל
חפסנ םאה
תורוקמה
יפל השענ
םיללכה
ןמז המכ
םתשדקה
?בוציעל
תויעב וליאב
תוינכט
תעב םתלקתנ
,בוציעה
םתיסינ דציכו
רבגתהל
?ןהילע
בוציע


בושמ ןתמלו הלבקל רבעמ