םיתימע תכרעהו בושמ ןתמ

הניא תרוקיב תלבק ,אבצב תונוריטל וא םייניש רושייל המודב
לבקל יוצר ,םלשומ וניא שיאו ליאוה לבא .הלק היווח
תעב הבוט הריווא רוציל וסנ ךכ םשל .רפתשהל ידכ תרוקיב
:תרוקיבה לש הלבקהו הניתנה


תויבויח תודוקנ םג ןייצל ורכזו ,םינתונ םתאש תרוקיבב
רומוה ובלש
   
.תניוע תרוקיב וליפא ,תרוקיב לכ ץמואבו הבהאב ולבק


ליגרת

.תועדומה חולל םכתדובע תא וחלש .1
   
ןתוא ורקבו ,סרוקל םכיתימע לש תודובע יתשב ורחב
אבה ץבוקה תועצמאב
.2
   
.תרוקיבב התכז םכתדובע םא עובשכ דועב וקדב .3
   
ךכ לע ורפס ,תרוקיבה ןמ ןיינעמ והשמ םתדמל םא
.ןוידה תצובקב
.4


רועישה םוכיסל