םוכיס

:בושמ ונל םג ונת

אל ללכ טלחהב ןכ
5
4
3
2
1
.הליעי הביתכ תטיש סרוקב יתדמל
5
4
3
2
1
.םיריהב ויה סרוקב םירבסהה
5
4
3
2
1
.תועלוק ויה סרוקב תומגודה
5
4
3
2
1
.םתמרב יל ומיאתה םיליגרתה
5
4
3
2
1
.םיליגרתה תא עצבל ןיינע יל היה
5
4
3
2
1
.סרוקה יפד לש בוציעה ןמ יתינהנ
5
4
3
2
1
.הלק התייה סרוקב תואצמתהה
5
4
3
2
1
.סרוקב יתדמלש המב דיתעב שמתשא

:(השולש ונמס) םה יתעדל רתויב םיבוטה םירועישה תשולש


הביתכה בלש הבישחה בלש
תואקספ חותיפ אשונ תריחב
םוכיסו המדקה תביתכ רקחמ תלאש חוסינ
ןונגסה שוטיל אשונה תריקח
תורוקמ ןויצ יגול הנבמ תריצי
ךמסמה בוציע םיקרפ ישאר תביתכ
הדובעה תגצהל התעו