הדובעה תגצה

ידי-לע קדבית איה ,תבצועמו הכורע ,הבותכ םכתדובעשכ ,התע
םכתדובע ירקיע תא גיצהל ושרדית תובורק םיתיעל .הרומה
םירוה ,התכל םיתימע :תויהל לוכיש והשלכ דעי להק ינפב
םיכרדב תויהל הלוכי הדובעה תגצה .םירחא םיניינעתמו
.תונווגמו תונוש

:ךרד רצותה תנכהל םכתא ליבוי הז רועיש
.םינוש םיגוסמ םירצות תרכה .1
.רצותה ןונכת .2
.םירצוי תויוכז קוח תרכה .3
.ןונכתל םאתהב עוציב .4
.הכרעהו .5

םינוש םיגוסמ םירצות תרכהל