הדובע תגצהל תונוש םיכרד תרכה

הדובעה לש רדסל םאתהב תויהל תבייח הניא הדובעה תגצה
אלא ,הדובעה ןכות לכ תא לולכל הרומא הניאו ,הבותכה
.ןיינעלו רשי םירבד גיצהל
תגצה םשל רתויב םכל המיאתמה ךרדב רוחבל יוצר ןכ-לע
,םיניינעמהו םיירקיעה םירבדה תא רורבל ,םכתדובע
להק תא ןיינעלו ךושמל ידכ םינוש םיעצמאב שמתשהלו
.דעיה

.םכתדובעל םינוש םיגוסמ םירצות ןיכהל םכתורשפאב

:םיאבה םיבשחוממה םירצותל סחייתהל ונרחב ונא
םיצבק לש םירושיקמ היונבה word תגצמ תנכה
(תינכטה הכימתל רושיק)
.(תינכטה הכימתל רושיק) PowerPoint תגצמ תיינב
תנכותל יתודידיה ךירדמה' רפסל תונפל םכתורשפאב
.טרוא תאצוה החותפה הרדסה , PowerPoint תוגצמה
דציכ םיעדוי םכנה םא ,טנרטניאב רתא תונבל ןתינ
תאז לכב ךא ,דציכ םיעדוי םכניא םא .תאז תושעל
Http//:sigal.co.il רתאב ורזעיה ,רתא תונבל םינינועמ
.רתא תיינבל תירבעב תויחנה אוצמל ולכות וב

.תונבל םינינועמ םכנה ותוא רצותב ורחב

רצותה ןונכתל