רצותה ןונכת

תא ובצעת וכלהמב .רתויב יתריציה אוה רצותה ןונכת
ןונכתהש ןבומכ .םכלש רצותה סיסבב םידמועש תונויערה
ןונכתה לבא ,םיצוליא בקע ,עוציבה תעב תונתשהל יושע
.הזיחא תודוקנ ונל ןתונו ונתוא החנמ

קר .דעיה להקל תעדה תא תתל םכילע ,רצותה ןונכת םרט
רוחבל םיאשונ וליא טילחהל ולכות דעיה להק תרדגה רחאל
.שמתשהל הפש וזיאבו טרפל המכ דע ,רצותל

דעיה להק תרדגה - ליגרת

תולאשב ובשחתה ,םכתדובע רצות לש דעיה להק תרדגה תעב
:תואבה

?דעיה להק והימ
   
?םיגיצמ םתאש אשונב דעיה להק אצמתמ הדימ וזיאב
   
עדימל קוקז אוה המ םשל ?דעיה להק לש ויכרצ םהמ
?ותיא תושעל רומא אוה המו

... ןונכתל תעכו
ירמוחה לכב ונייעו 'תונווכה תרהצה' ץבוק תא וחתפ
רובע עדימ םכותמ ורחב .אשונה תריקח בלשב םתפסאש
רקיעב תללוכה האצרה וא הדובעמ הנושב .הדובעה תגצה
תדימב קר טסקטב שמתשהל יאדכ תגצמב ,ילולימ עדימ
,םיטרס ,תונומת לשמל ומכ ,רחא גוסמ עדימב רזעיהלו חרכהה
..תויצמינאו ,תולוק

הטויט ךורעל יוצר ,וגיצת םתוא םיאשונה םהמ םתטלחהשמ
יתשמ תחאב תאז עצבל ןתינ .םכלש תגצמה לש תינושאר
:תואבה םיכרדה

.םלילמת דבעמב וא םיפד לע תאז עצבל חונו יאדכ .1
רשי תאז עצבל ןתינ ,הנכותה תא םיריכמ םכנהו הדימב
יפל תונרקומה תויפוקש ףסוא איה תגצמ .תויפוקשב
דומע וא ףד לכ ,ורציתש הטויטב ןכל ,םיוסמ רדס
םיאשונ וליא וננכת הז בלשב .תחא תיפוקש גציי
הידמיטלומה יטירפ תא ומקמ ,תיפוקש לכב ועיפוי
.תגצמה הנבמ לע וטילחהו
.2

םירצוי תויוכז לע רומשל ורכז