םירצוי תויוכז קוח

תשרוד שדח רצות לש הנכהה תכאלמ םיעדוי םתאש יפכ
ונוגראו תמאתה ,ותכרעה ,עדימ שופיח ללוכה בר ץמאמ
והשמש וצרת אל וז הביסמ .אשונל רתויב המיאתמה ךרדב
."םירצוי תויוכז קוח" דעונ ךכ םשל .םכתדובע תא קיתעי
.הקתעה ינפמ םירצוי לע ןגהל דעונש קוח

ןיאו הילע תויוכז לעב אוה יהשלכ הריצי רציש ימ :רמולכ
.ותושר תא לבקל ילב הב שמתשהל
, (טנרטניאב םג) בותכ רמוח :תוריציה יגוס לכ לע לח הז קוח
.דועו בשחמ יקחשמ ,הקיפרג ,תונומת ,םירויצ
.םירצוי תויוכז תנגה לע םירומה םינמיס שי ללכ ךרדב
."תורומש תויוכזה לכ"ש שרופמ ןויצב וא © ןמיסב רבודמ
תרימשב ךרוצה לע עירתהל םנמא םידעוימ הלא םינמיס
םירמוחב שמתשהל ןיא ,םהידעלב םג ךא ,םירצוי תויוכז
.רושיא אלל


ןגומ עדימה לכשכ הדובע ןיכהל ןתינ דציכ םיהות חטב םתא
אבה רושיקל ורבע ךכ םשל


רצותה תנכהל התעו