רצותה תנכה

.דובעל ליחתהל ןמזה עיגה
.ויפל דובעל וליחתהו ,הדובעה תגצה ןונכת תא םכינפל ומיש

יגוס לכ ורכז .ןתינה לככ םיבר הידמיטלומ יעצמאב ורזעיה
בלשל םכל םירשפאמ רועישה תליחתב ונד םהב םירצותה
.ואידיוו לוק ,הקיפרג ,תונומת ,ללמ :םינוש םיגוסמ תוידמ
.םעטבו המכוחב תושעיהל ךירצ בולישה

תורורב הנייהת תובושחה תודוקנהש ךכ ,בותכה תא וכרע
.עטקי אלו םורזי טסקטהשו תודקוממו

הכירעל תוצע 'סמ םכינפל
תודוקנה יפ-לע םיטפשמהו תוקספה תא וניימ
.תובושחה
v
רמאנש עדימ לע םירזוחש םירתוימ םיטפשמ וקחמ
.רבכ
v
תולימ ופיסוה ,הז תא הז םימילשמש םיטפשמ ודחא
.םירשקמ םיטפשמו רושיק
v
.תרחא ךרדב חסנל וסנ ,בטיה םיחסונמ םניאש םיטפשמ v
לקמה רבד .םיוסמ אשונב קסועה עטק לכל תרתוכ ונת
.האירקה לע
v
.ןתוא ונקתו תואיגש ורתא v
םכלש תופסותה םאה :תע לכב םכמצע תא לואשל ורכזו
.ונממ תוערוג קר ןהש וא ןויערל םיפיסומ ןכא
v


ותוא וכירעה ןכומ רצותהש רחאל תעכ