הדובעה תגצה ךרד תכרעה

איה ונתעצה ,הנכומ רבכ םכלש םכתדובע תגצה הז בלשב
הרומ :תינוציח הכרעהל התחילש םרט ,תימצע הכרעה עצבל
ינפל ךרוצה תדימב ןקתלו רפשל ולכות ךכ .םיתימע וא
.רצותה תפישח

תדוקנ ךותמ םיאצוי ,םכל םיעצומה םינוירטירקה
תא וררב .דעיה להקו הרומה ,םינעמנה לש םטבמ
.םאתהב ולעפו הלא םינוירטירקל תובושתה

:רפושמה רצותה תא וחלש ןכמ רחאל
הרומל רצותה תא ריבעהל םא רחבי הרומה @ הרומל
לש תועדומה חולב רצותה םוסרפ םשל ילאוטריוה
.סרוקה
.1
םיתימע תכרעה ל
.תחא םעפ תוחפל םיתימע תכרעה תתל ודיפקה
.2