אשונ תריחב

ףוסבל ךכו ,ליחתהל המב עדי אל םעפ ףא אוה"
"םולכ השע אל אוה

ןלימ א "א


.תינויע הדובעל אשונ רוחבל דציכ ודמלת הזה רועישב
.סרוקה לכ ךרואל םכתא הווליש אשונ


:רועישה ךלהמב
.הדובעב וקסעת וב בחרו יללכ םוחת ורחבת .1
.ןיחומ רועיס תועצמאב ,םוחתה לע םכיתועידי תא וררבת .2
.רצ אשונב םוחתה ךותב ודקמתת .3
.אשונה תריחבב םכלש הריחבה ילוקיש תא וחסנתו .4

יללכ םוחת תריחב