הריחבב םילוקיש

.םינוש םילוקישב בשחתהל יוצר ,אשונב רוחבל ידכ
אשונ רוחבל םיגהונ ונא דציכ :ןחבנו ונמצע תא קודבנ
.ונתוא םיחנמ םילוקיש וליאו ?תישיא הדובעל
.םינוש םיגוסמ םילוקיש לע דומענ הז רועישב


םילוקיש תויהל םילוכי ,תישיא הדובעל אשונ םירחובשכ
.םינוש םילוקיש יגוסל תואמגוד םכינפל .הריחבל םינוש

םילוקישה דיל X ונמס .םינוש םיגוסמ הריחב ילוקיש ךינפל
. אשונה תריחבב םכתוא וחנהש


:םיימינפ םילוקיש

.יתוא קיסעמ המישמה אשונ

הצורו ,המישמה אשונ לע םיבר םירבד עדוי ינא
.רפסל

אוה לבא ,המישמה אשונ לע הברה עדוי אל ינא
.ותוא ןיינעמ

םיינוציח םילוקיש

.ירובע רחבנ המישמה אשונ

(םירבח ,החפשמ יבורק) ילש הביבסב םישנא
.בורקמ אשונה תא םיריכמ

.הירפסב אצמנ אשונה תודוא בר רמוח


רועישה םוכיסל