םוכיסל

וכותב דקמתהלו םוחת רוחבל ךיא םתדמל הזה רועישב
.םכלש הריחבה ילוקיש תא קמנל דציכו הדובעל אשונב

בותכל ודמלת ובו .אבה רועישל ורבע ,אשונ םכדיב שי התע
.םכלש רקחה תלאש תא