םוחת תריחב

.הדובעה קוסעת ובש םוחתה תריחבב הליחתמ הדובע תביתכ

ותשירד תא ואלמ ,החנמה ידיב עבקנ םכלש םוחתה םא
,םוחת רוחבל םיישפוח םתא םא לבא .אבה רועישל ורבעו
.הריחבה תא עצבל ולכות ןתרזעבש ,תונוש תוטיש םכינפל

ורחבו ,םימוחת לש תומישר לע ורבע ,םוחת תריחב םשל
.םכתא ןיינעמש דחא םוחת םכותמ
הירפסבו שופיחה יעונמב תואצמנ תומישרה טנרטניאב
.םיסקדניאב וא ,תוידפולקיצנאה לש םינושארה םיפדב

טנרטניאב םיאשונ תומישרב םוחת שופיח -1 ליגרת


.תינויע הדובע תביתכל םיאתמ םגש , ןיינעמ םוחת ושפח
אל ןכש ,בושחל לבוקמש הממ רתוי השק המישמ וז
םיאתמש המ לכ אלו ,בותכל רשפא ןיינעמש המ לכ לע
הטיש דומלל ידכ ליגרתל וסנכיה .ןיינעמ הביתכל
.הדובעל םיניינעמ םימוחת תאיצמל
.ןיינע םוחת תריחבל הטיש - 2 ליגרת,ויתודוא םכיתועידי לכ תא וררב ,םוחת םתרחבש רחאל
.ןיחומ רועיס ושע ךכ םשל

ןיחומ רועיס תנכהל