ןיחומ רועיס

םוחתה לע םיעדוי םתאש המ לכ תא ררבל םכילע הז בלשב
.ןיחומ רועיס תושעל םכילע ךכ םשל ,םתרחבש

ןיחומ רועיסל המגוד

ןיחומ רועיס עוציב- 3 ליגרת


םוחתה לע םיעדוי םתאש המ תא םתרריבש רחאל תעכ
םיאתמה וכותב רצ אשונב דקמתהל םכילע ,םתרחבש
.הדובעה לש ףקיהל

אשונב תודקמתהל