אשונב תודקמתה

אשונל ותוא ךופהל ידכש ,ןוויכ לע םכל ןמסמ םוחתה
.וב דקמתהל םכילע הדובעל

םיאשונ ליכמה םוחת אוהש הימונורטסאה םוחתב :המגודל
.'קדצ בכוכ'כ רתוי םצמוצמ דחא אשונב רוחבל רשפא םיבר

.םירבד ינש ועדתש בושח ,אשונב םידקמתמ םתאש ינפל

.םכלש הדובעה ףקיה היהי המ תעדל םכילע
,יעמשמ דח ןפואב ראותמ תויהל ךירצ הדובעה ףקיה
,ףקיהה תא עובקל הרומה ןמ ושקב ,תונבה יא עונמל ידכ
םיספדומ םידומע15-20,לשמל .םכמצעב ותוא ועבקתש וא
.תורושה ןיב יצחו הרוש לש חוורו 11 ןפוג לדוגב

.1

. אשונ רוחבל ידכ םוחתה לע יד תעדל םכילע
םיאשונ תוהזל ידכ יד לבא ,קוידב המכ רידגהל השק
.וכותב
וילעש םוחתה תא תקפסמ הדימב םיריכמ םכניא םא
.הזה פיטה תא וסנ ,ודבעת
.2

.הדובע ףקיהו םוחת םכל שי תעכ
םיעיצמ ונחנא הז ךרוצל .אשונב דקמתהל ןמזה עיגה
,תודקמתה תוטיש יתש םכל
.תיביטאיצוסא תודקמתהו םילגעמב תודקמתה
.אבה דומעב תוטרופמ הלא םיכרד יתש

ךשמה