רקחמ תלאש חוסינ

."תולאש לואשל קיספהל אל אוה בושחה רבדה"
ןייטשנייא טרבלא

המ וטילחת הז רועישב ,אשונ םתרחב רבעש רועישב
חסנל ודמלת ךכ םשל .הזה אשונה ךותב רוקחל םכנוצרב
.רקחמ תלאש


:םיקלח השימח הז רועישב

תא חסנל םכל עייסתש םיגשומ שמש ורצת
םכלש רקחמה תלאש
.1
.רקחמ תלאש חסנל ודמלת .2
. םיקרפ ישארל ןתוא וניימתו ,הנשמ תולאש וחסנת .3
.תיפוס המישמכ תונווכ תרהצה ובתכת .4
.םירחא לשו םכלש רקחמה תלאש תא וכירעת .5


םיגשומ שמש תנכהל