'תונווכ תרהצה' חוסינ

רקחמה תונווכ לש ינושאר חוסינ ,השעמל איה תונווכ תרהצה
:אבה ליגרתל ורבע ךכ םשל .ויתורטמו

תונווכ תרהצה חוסינ - 5 ליגרת

,םכלש תונווכה תרהצה תא םתחסינש רחאל
םתרחבש אשונה תכרעהל ורבע