הכרעה


םגו ךירעמ םג אוה םכמ דחא לכ ,םינפ יתש םיתימע תכרעהל
.ךרעומ
דומלל ןתינ הנממ יכ ,דאמ תיאדכו הבושח הכרעהה !ורכז
ידכ ונמזמ שידקמש ימל תודוהל םכילע ןכל .רפתשהל ךיא
.םכלש אשונה תא רקבלו אורקל
ןייצל דימת וסנ ,המיענ היווח הניא תרוקיב תלבקש רחאמ
הריווא רוציל ודיפקהו ,הדובע לכב תויבויחה תודוקנה תא
.רומוה בוליש תועצמאב הבוט
אבה ספוטה תא ואלמ ,הנוב בושמ ,םכירבחמ לבקל תנמ-לע
. תועדומה חולל ותוא וחלשו


ימש
:רקחמה אשונ
:רקחמה תלאש
העדומ עבצ רחב
םיתימע תכרעה - 6 ליגרת

 

רועישה םוכיסל