םוכיס

.םיבלשב רקחמ תלאש חסנל דציכ םתדמל הזה רועישב
,הלאש תלימ רוחבל ,םיגשומ שמש רייצל םתדמל
. תובושתו הלאש לש הנבמ רוצילו
.םיקרפ ישארב םתנגראו תולאש םתלאש
.בושמ לבקלו תתל םתדמלו

אשונה תריקחל ורבע תעכ