םיגשומ שמש תנכה


לע עדי יד םכל היהיש ךירצ ,רקחמ תלאש חסנל ידכ
.הדובעה אשונ
.שמשה תטישב ורזעיה ,אשונב םכיתועידי תא ךירעהל ידכ

 

םתרחבש אשונב םיגשומ שמש תנכה - 1 ליגרת


תבורמ הייהת שמשהש בושח ,הבוט רקחמ תלאש חסנל ידכ
.אשונה לע םכל שיש עדיה לכ תא ליכתו ,םיינרק
אשונה לע וארקתש יאדכ םכל שיש עדיה תא ביחרהל ידכ
םירפסב ,טנרטניאב תורוקמל ונפ ךכ םשל .ףסונ עדימ
תואובמ ,םיניינע ןכות ,תורתוכ ףורפרב וארק .תע יבתכבו
.םיטרפב קוסעל ילב ,םוכיסו


םיגשומה שמש תבחרה - 2 ליגרתרובעל התע ולכות ,םיינרק תבורמ שמש םכדיבשכ התע
.רקחמה תלאש תא חסנל ידכ אבה ףיעסל