רקחמה תלאש חוסינ

.רקחמל המיאתמ הלאש לכ אל ךא ,לואשל לק תולאש
- היירופ הלאש תארקנ ,רקחמל ךילוהל היושעש הלאש
.ןיינעמו בחר רקחמ ןוויכ תלעב הלאש איה היירופ הלאש

.תונוש הלאש תולימ תוליבומ םהילאש רקחמה ינוויכל בל ומיש

תוירופ אל תולאשלו תוירופ תולאשל תואמגוד

תרזעב איה הלאש לש הביט לע דומעל רתויב הבוטה ךרדה
רתויב הריהמה ךרדה םג יהוז .תובושת לש ינושאר חוסינ
.הדובעה םכתא ךילות רקחמ לש גוס הזיאל ןוחבל

תולאשל תובושתל המגוד


תוירופ רקחמ תולאש חוסינ - 3 ליגרת


,תחא הבוט רקחמ תלאש רוחבל םישקבתמ םתא הז בלשב
תקידבל וריבעה הלאשה תא .םתחסינש תולאשה ךותמ
.ורושיאלו הרומה

.הנשמ תולאש חסנל ורבע רקחמ תלאש םתחסינש רחאל