.םיקרפ ישארל ןנוימו הנשמ תולאש תליאש

הנשמה תולאש


םכילע ,היירופו ,הריהב ,תחא רקחמ תלאשב םתרחבש רחאל
.תוישעמו תוטושפ תולאש לש המישר חסנל
םילאוש ונא ,תולאש לש םינוש םיגוס םנשי ,רומאכ
םישפחמ ונא רשאכ .תונוש תורטמל תונוש תולאש
תוכירצ עדימה תא אוצמל ונל ורזעיש תולאשה עדימ
,םינותנו תודבוע רחא תושפחמה ,תודקוממו תוטושפ תויהל
:תואבה הלאשה תולימב ללכ-ךרדב וליחתי הלא תולאש
?וליאו המכ ,יתמ ,םהמ ,והמ ,המ

הנשמ תולאש תליאשל המגוד

לע עדימ ףוסאל םכל הנעייסת הלא תולאשל תובושתה
,תורצקו תורורב הנייהת תולאשהש בושח .רקחמה תלאש
,(רקחמה תלאשל דוגינב) תיעמשמ דח איה ןהילע הבושתהש
.ןפצמכ שמשתו תחא הלאש םכינפל דומעת שופיח לכבש ידכ


םיקרפ ישארל ןוימ

ונגראת תוצובקה תאו .תוצובקל וניימת הנשמה תולאש תא
.תובושתה לש תובישחה רדס יפל
תביתכל םכתא ליבוי ,תולאש תצובק לכל (םש ןתמ) לוכשא
.םיקרפה ישאר


םיקרפ ישארל הנשמה תולאש ןוימל המגוד


תולאש ולאשת הז בלשמ ,רקחמה תלאש תא םתרצי הכ דע
.עדימה תגשהו ,שופיח םשל תונווכמ

הנשמ תולאש תליאש - 4 ליגרת

תולאשו רקחמ תלאש םתחסינ ,אשונב םתרחבש רחאל
.הנשמ
.םכלש רקחמה יבגל 'תונווכ תרהצה' חסנל םכילע


תונווכ תרהצה תנכהל רבעמ