אשונה תריקח


... רוקחל ןמזה עיגה
עדימה תא וכירעת ,רקחמה תלאשל עדימ ושפחת הז רועישב
.ותוא ונגראתו

:הז רועישב םיקלח השימח
עדימ רותיא - א קלח
.שופיחו טווינ - ב קלח
עדימה תכרעה - ג קלח
עדימה ןוגרא - ד קלח
רקחמ תוטיש - ה קלח


 

עדימ רותיאל