עדימ רותיא


עדימ תורוקמ םתרכה הז רועישל םדוק דועש חינהל שי
הזיא םתטלחה םהיפלש םינוירטירק םכל ויה יאדווב ,םינוש
.עדימ לש םינוש םימוחתו םיגוס תאיצמל םכל םיאתמ רוקמ

,םינושה תורוקמה םע תורכיהה תא וביחרת הז רועישב
תויאדכ תא ועבקת ןהיפלש הדימה תומא תא ודדחתו
.רוקמה

םיאתמה םוקמה אוה טנרטניאה דימת אלש רוכזל בושח
םא ליעיו ףיקמ תויהל יושע אוה ךא ,עדימה תאיצמל רתויב
.ןוכנ וב שמתשהל ךיא עדנ

המח הצלמהב ליחתנ תישארךשמה