עדימה תכרעה

וא היירפסב םתאצמ םהמ ,םיבר עדימ תורוקמ םכדיב
םתרתיא ולאכ םהמו םינוש רקחמ ילכ תועצמאב םתפסא
.טנרטניאב
עדימה תורוקמ לע ךומסל רשפא המכ דע קודבל בושח
םיבר ןכש ,טנרטניאה ןמ ולא תא רקיעבו ,םהילא םתעגהש
.םיקיודמ אל תויהל םילולע הלא תורוקממ

םירחא םיפד םג קודבל יאדכ ,טנרטניא יפד םיכירעמ רשאכ
וב ןכש ,ישארה ףדה תא ןוחבל בושח רקיעב ,רתא ותואב
בתכש ףוגה לע יללכ עדימ וב שיו רתאה יבתוכ םינייוצמ
.ותוא

תועצמאב תורוקמה לכ תא ךירעהל ולכות דימת אל יכ רורב
!ןמיהמ הז ירה הברמה לכ ,ורכז קר ,םינוירטירקה לכ

עדימה תורוקמ תכרעה: 5 ליגרת

הכרעהל ,ליגרתב םיגצומה םינוירטירקב שמתשהל ולכות
לא םינמיהמ אל םירמוח .םתאצמש עדימה תורוקמ לכ לש
.םכתדובעל וסינכת

עדימה ןוגראל