עדימה ןוגרא

םתכרעה ,םכלש הדובעל םיאתמ עדימ םתאצמש רחאל
,םינמיהמהו םימיאתמה תורוקמה םע קר םתראשנו ותוא
?"וב השענ המ" םכמצע תא םילאוש יאדווב םתא
םלועלש ,הלאה םירדוסמה םידליה תא םיריכמ םכנה יאדוו
רדוסמ אוהש ןוויכמ .םהלש רדחה תא רדסל םיכירצ םניא
ללכ ךרדבש םירחא שיו - יפוא לש ןיינע הארנכ הז .דימת
יד !בוט"ש םיטילחמ םה םעפ ידמו רדוסמ אל םהלש רדחה
."רדסל ןמזה עיגה ןגלבה םע
תליחתמש םידימלת שי .רדח רודיסל המוד עדימה ןוגרא
,וכותל םירמוחה לכ תא וסינכהו רסלק םהל ונגרא הדובעה
.תאז ושע אל ןיידעש שיו


תפרפרמ האירקב םיטירפה לכ תא אורקל םכילע תישאר
םכל עייסיש ,םישרתה יפל ודבע ןכמ רחאל
.םכלש עדימה תא ןגראלתוינמיסב ותוא ורמישו עדימה תורוקמ לכ לש קתוע ורצ
.תוינמיסה תא ןגראל םכתורשפאב

.עדימה תורוקמ לכ ןוגראו תיפרגוילביב .ז.ת תנכה - :6 ליגרת

ךשמה