רקחמ תוטיש

םינותנ ףוסאל ולכות ,םירחא ובתכש םירמוח שופיח דצל
.רקחמה תלאש לע בישהל םכל ועייסיש
תא חתנל ,ותוא םשייל ,רקחמ ילכ תונבל םכילע ךכ םשל
.תונקסמ ונממ קיסהלו ,ויאצממ


:םה םכתושרל םידמועה רקחמה ילכ
םייוסינ
םירקס
תויפצת
תונויארו

םכנוצר םא ,רקחמ תוטישב קוסענ אל ונא הז סרוק תרגסמב
אבה רושיקל ונפ אשונה תא ביחרהל


רועישה םוכיסל