םוכיס
:םתדמל הזה רועישב

.הדובעל עדימ תורוקמ אוצמל .1
.עדימ תורוקמ לש תונמיהמ ךירעהל .2
.םתאצמש עדימה תא ןגראל .3
.תויאמצע רקחמ תוטיש רוחבל .4


תביתכב םדקתהל ידכ רועישב םתדמלש תוטישב ורזעיה
.םכלש תישיאה הדובעה

:לאשמב ופתתשה

םה יתאצמש עדימה תורוקמ בור .א
ןותיעהמ
טנרטניאה ןמ
רחא
רפסמ
יתעדל עדימה ןוגראל רתויב תישומישה תיפארגה הטישה .ב
המירז םישרת
השגדה
האוושה תלבט
ןמז ריצ

 תואצותב ופצו


.ינויערה הנבמה תריציל רבעמ