טנרטניאב שופיחו טווינ


עיגהל ידכ טנרטניאב שמתשהל דציכ ודמלת הז רועישב
.םיצור םתאש עדימל


וניא ,םכלש רקחמה תלאש לע הנעיש טנרטניאב עדימ שופיח
תויורשפא םע הקימעמ תורכיה שרודו ,ךכב המ לש ןיינע
.תונושה שופיחהו טווינה


:תוטיש רפסמ ןיב ןיחבנ
.םירושיק יפל שופיח
.1
.גולטק תועצמאב שופיח
.2
שופיח תזורחמ וא תחא חתפמ תלימ ידי-לע שופיח
.ןהיניב םייגול םירשק םע םילימ רפסמ -
.3
םישנאמ עדימ תלבק
.4

םיצילממ ונא ,טנרטניאב שופיחב רבכ םתיסנתה םא םג
םכל ורזעי ןה .תועצומה תוטישה תא בוש ןוחבל ,םוחב
.שופיחה תא דקמל


רקחמה תלאש רובע עדימ אוצמל איה םכלש המישמה
:םכמצע תא ונחב ,הז ינפל לבא .םתחסינש


.םירושיק יפל טוונל עדוי ינא

.יאשונ גולטקב עדימ שפחל עדוי ינא

םייגול םירשק םע שופיח תזורחמ תונבל עדוי ינא
.םימיאתמ

.הכורא שופיח תמישר םצמצל עדוי ינא

.ןויד תוצובקב שמתשהל עדוי ינא


ותונמיהמ תא ךירעהל ,םכילע עדימ םתפסאש רחאל