ינויערה הנבמה תריצי

"הירחא אל ,ירלוו ,המכוחה ינפל האב הקיגולה"
םיבכוכ ןיב עסמ ,קופס ר"ד        
                     
 

הדובעה לש ינויערה הנבמה תא רוציל ודמלת הז רועישב
ועיפוי ובש רדסה תא עבוק ינויערה הנבמה.םכלש
.הזה רדסה לש ןויגהה תאו ,הדובעב םייזכרמה תונויערה
.הדובעל רעושמ ינויער הנבמכ םכל שמשי אוה ךשמהב

:םינבמ יגוס השולש וריכת הז רועישב
ירואית הנבמ .1
יתאוושה הנבמ .2
ןורתפ - היעב הנבמ .3