ירואיתה הנבמה


.םכלש רקחמה תלאש לע תונעל הכירצ םיבתוכ םתאש הדובעה
הדובעה הנבמש ירה ,תועפות רואית הליכמ םכלש הבושתה םא
.ירואית אוה םכלש
.םימרוג וא ךילהת ,םיבלש רואיתל הליבומה הלאש :לשמל
םיבלשה םהמ וא ,לש ותחלצהל ואיבהש םימרוגה םהמ :ןוגכ
?רקח תדובע עוציבב

עיפוהל תונויערה םיבייח ,ףיקמו ריהב היהי רואיתהש ידכ
.םיוסמ ינויגה רדסב
:תונויערה רודיסל תולבוקמ םיכרד שולש םכינפל


ןמזב תושחרתה רדס יפל םירדוסמ תונויערה - יגולונורכ רדס
סוקיבשחמ ומוהל דע םדאה תוחתפתה לש רויצה :המגודבושחה ןויערב ליחתהל ןתינ .דרוי וא הלוע - תובישח לש רדס
ךלהמב תובישחה רדסב תולעל וא ,בושח תוחפב םייסלו רתויב
.הדובעה

לארשיל הנגה אבצ תורטמ : המגוד

..דחא ןיינעל םינוש םיטביה םיגיצמ וב - תואר תודוקנ רדס

לארשיב םיה יפוח בצמ רופיש :המגוד


יתאוושה הנבמל