יתאוושה הנבמ


םיאשונ ןיב האוושה ליכמ הדובעה אשונ רשאכ םיאתמ הז הנבמ
.דגנו דעב תועד וא ,תונורסחו תונורתי תגצה ,(רתוי וא םיינש)

:לשמל ,םינפוא המכב תוושהל ןתינ

 הלבטב זוכיר

3 2 1  
xxx xxx xxx 'א הדמע
xxx xxx xxx 'ב הדמע
       
'ב הדמע 'א הדמע  
xxx xxx 1
xxx xxx 2
xxx xxx 3


ןורתפ היעב הנבמל