ןורתפ - היעב הנבמ


.תונורתפ הל םישפחמו היעב םירידגמ םיבר םירקחמ
:ךכ הארית הז הנבמב בתכיתש הדובעתויעב יגוס

םיגוסמ תויהל תולוכי הדובעב וקדבת םנורתפ תאש תויעבה
.םינוש
.היעבה גוסל םאתהב םינתשמ היעבה לש עקרהו תונורתפה יפוא
.המיאתמ המגודל ליבות הנבמ לע השקה
םוכיסל