םוכיסל

תא םכלש הדובעל תונקהל דציכ םתדמל הז רועישב
:םילבוקמה םינבמה תשולשמ דחא
ירואית הנבמ
יתאוושה הנמב
ןורתפ-היעב לש הנבמ

הז קרפל םכסמ ליגרת

טוטרש ידי-לע םכלש הדובעה תביתכב תעכ ומדקתה
.הלש הנבמה
םתדמלש הלאמ רתויב םכל םיאתמה הנבמב ורחב
ןויגה וב היהיש דבלבו ,רחא הנבמב וא ,הז רועישב
.תונויערה ןוגראב רדסו

.הרומה רושיאל םתרחבש הנבמה תא וחלש


םיקרפ ישאר תביתכל