םיקרפ ישאר תביתכ

וכפהת הזה רועישב .הבישחה בלש לש ןורחאה רועישה והז
םיקרפ ישארל םדוקה רועישב םתרציש יגולה הנבמה תא
.הדובעה תביתכ ךרוצל םיטרופמ

:ודמלת ךכ םשל

םיקרפ ישאר בותכל .1
.ףיעס לכו קרפ לכ לש ונכות תא טרפל .2

םיקרפה ישאר תביתכל