םוכיס

.םידמול המכ דע בל םימש ןיא ,רהמ רבוע ןמזהשכ
:הזה רועישב םתעציבש םירבדה לש המישר םכינפל
.בטיה םיחסונמ םיקרפ ישאר תביתכ .1
,םיפיעסהו םיקרפה ןכות לש הרצקב טוריפ
.הדובע תינכת תריצי םשל
.2

:םכדיב שי ,הבישחה בלש תא םתמייסש רחאל תעכ
תונווכ תרהצה
הנבמה טוטרש
תורוקמ םיטרופמו םינגרואמ םיקרפ ישאר לש המישר
.םימיאתמ עדימ

,בותכל ליחתהל אוה םכל רתונש לכ


!!!הנהמ הביתכ

אבה רועישל