םיקרפ ישאר

םיפיעסה ,םיקרפה תורתוכ תא םיליכמ םיקרפה ישאר
.הדובעה לש םיפיעסה יתתו
ןכות תא תיצמתב םיעיבמ ןה ,בטיה תוחסונמ ןה רשאכ
לכ לש יזכרמה ןויערה תא וריבעיש ךכ ןתוא וחסנ .הדובעה
:ןוגכ ןבומ תורסחו תורצק תורתוכמ וענמיה .ףיעס לכו קרפ
."תובשחמ" וא "ןושאר קרפ" ,"עקר"

וב 2 'סמ רועישב םתנכהש םיקרפה ישאר ןונכתב ושמתשה
.םכלש רקחמה תלאש תא םתחסינ

בותכ היהיש המ לכ תא רפסל םיכירצ םניא םיקרפה ישאר
.םיפיעסבו םיקרפב
ןושאר קרפ תמגוד קרפ שאר .טרפל אלו זומרל םירומא םה
ררחש ,ביואה יסוס תא ריבאה דכל דציכ רפסנ ובו
ידמ ךורא אוה ברע תחורא לכאו הכלמה תא
.תינויע הדובעל
,תצמותמ עדימ תרסומה תרתוכ איה קרפ שארל הבוט תרתוכ
לצרה תעפוה ,הירבטב ריבאה תולילע לשמל ,סומע אלו
תוממחתהל תוביסה וא,ןושארה ינויצה סרגנוקב
.ץראה רודכ

םכל היהי ךכ הדובעה לש םיקרפה ישאר תא וטרפתש לככ
לש המר דע עיגהל וסנ .הדובעה תא בותכל רתוי לק
.םיפיעס-יתת
תוחדל םינמזומ םתא ,תאז תמועל ,םיקרפה ישאר רופסמ תא
.הדובעה םויסל

לש תורשפאב ורזעיה םיקרפה ישארל הקולחה תעב
'תומרל הקולח'
.םילילמתה דבעמב

.םיקרפה ישאר חוסינ : 1 ליגרת

.הרומה רושיאל םכלש םיקרפה ישאר תא וחלש

ןכותה טוריפל רובעל שי םיקרפה ישאר חוסינ רחאל
.הביתכה בלש לע לקהל ידכ ,םהלש

ןכותה טוריפל