ןכותה טוריפ


הדובעה הנבמ תא םיאור םתא םיקרפה ישאר תביתכ ןמזב
לכב ובתכת המ טרפל וסנו ,הפונתה תא ולצנ .םכחור יניעב
וכסחת ,וישכע תאז ושעת םא .םיפיעסהו םיקרפה דחא
.דיתעב בר ןמז

הדובעה ןכות טוריפ

לכב בותכל םידמוע םתאש םירבדה ירקיע תא ובתכ
.הזה בלשב םכל עודי רבכש המ ךותמ ,ףיעסו קרפ
.1

,ושמתשת םהבש רזעה תורוקמ תא ונייצ
יסוי לש ורמאמ ךותמ םיטוטיצ איבא ןאכ :אמגודל
.ץימה לש הירוטסיהה לע ץריבג
.2

.הדובעה לש הז קלחל ופרצת םירויא וליא ובתכ
.תודומע םישרת תרזעב םירבדה תא שיחמא ,לשמל
.3

ןכותה טוריפל:המגוד


הבישחה ךילהת תכרעהל