הביתכה תענתה

"היישע לכמ יצח איה הלחתהה"
ינווי םגתפ

הדובעב םכלש םייזכרמה תונויערה תא םתנגרא הבישחה בלשב
.םיקרפ ישאר לש הנבמב
תניינעמו הריהב הפשב םתוא טרפל ופאשת הביתכה בלשב
.האירקל

אוה םרובע הביתכב רתויב השקה קלחהש םילגמ םיבר םיבתוכ
.ףיעס לכב םינושארה םיטפשמה - הלחתהה
תינוכמ תענתה לש היעבל המוד "םינושארה םיטפשמה ישוק"
תומדקתה ,הב םיעסונש עגרמ ךא ,קלדיהל ןמז הל חקול ,םשגב
.הלק

:הביתכה לש "הענתה"ל תוטיש שולש דמלנ הז רועישב
.יזכרמה ןויערה תבחרה .1
.םירויא תללמה .2
.םיטוטיצו תואמגוד בוליש .3


יזכרמה ןויערה תבחרהל