םוכיס


:תואקספ תביתכל רזע תוטיש שולשל םתעדוותה הזה רועישב


.םייזכרמה תונויערה תא םתבחרה .1
   
.םירויא םתללמה .2
   
.םיטוטיצו תואמגוד םתבלישו .3


םג שי .םכלש הדובעה תביתכ תעב הלאה תוטישב ורזעיה
תוליעומה הלא תא ורחבתש חינהל שי ןמזה םעו ,תופסונ תוטיש
.רתוי םכל


.אבה רועישל