יזכרמה ןויערה תבחרה


.יזכרמה ןויערה חוסינ תרזעב איה הביתכב חותפל תלבוקמ ךרד
אוהש םושמ ,הביתכה ךשמה תא עינתמ יזכרמה ןויערה חוסינ
.תומדקתהל רורב ןוויכ עיצמ
לכלו קרפ שאר לכל חסנל שי הדובעה ךילהתב םדקתהל ידכ
.יזכרמה ןויערה תא ףיעס-תת


תועצמאב יזכרמה ןויערה תא ביחרהל שי ,ןכמ רחאל
.תרחא הדמע םע תומיע וא המגוד תגצה ,רבסה ןתמ


םייזכרמ תונויערל המגוד

ותבחרהו יזכרמה ןויערה חוסינ - :ליגרתםירויא תללמה תועצמאב איה הביתכה תענתהל תפסונ ךרד