םירויא תללמה


.טוטרס וא רויא תרזעב איה הקסיפ בותכל תפסונ ךרד
.םיבתוכ ונחנאש ינפל ,רמול םיצור ונאש המ תא "תוארל":רמולכ
הרוצב תונויער שופתל גהונש ימל דחוימב המיאתמ וז הטיש
.תיתוזח
.ריינ לע םיטטרושמ םירויא תרזעב וא ,ןוימדב תושעל ןתינ תאז
,ךכ םשל .היינשה הטישה תא התע תוסנל םכל םיצילממ ונחנא
:םיבלש ינשב ודבע


רויא תרזעב רמול םיצור םתא המ וניימד . .1

רויא תללמה - המגוד

.םילימל טוטרסה תא וריבעה . 2

הממחה טקפא :המגוד


.הללמהב: 1 ליגרת


םיטוטיצו תואמגוד תועצמאב תפסונ הענתה