םיטוטיצו תואמגוד

.הביתכה תענתהל ףסונ רזע ילכ םה םיטוטיצו תואמגוד

יזכרמה ןויערה לש תירופיס הגצה תרשפאמ המגוד
םירופיס ןכש ,םיבר םיבתוכלו םיארוקל המיענ איה עטקב
.רפסל דמחנו אורקל ןיינעמ
לבא ,דומע יצחכ הכורא וא טפשמכ הרצק תויהל היושע המגוד
.לבלבל הלולע איה תרחא ,דחא ןיינעב דקמתת איהש בושח

המגוד ןתמ : המגוד

תואמגוד תבחרהו תאיצמ - 2 ליגרת

.טוטיצ תועצמאב איה הביתכה תבחרהל ףסונ יעצמא
םיבשחנ םירחא וא םיחמומ ,םימכח ירבדב שומיש אוה טוטיצ
.ונלש הנובתה תא ררועל ידכ .םמוחתב
תיניצר תוזחו ןיינע ףיסומו הביתכב ונל עייסמ םיאתמ טוטיצ
.הדובעל
,הקספל ותוא ביחרהל ,בושח םיאתמה טוטיצה תריחב רחאל
.הדובעל ולש רשקה המו םיאתמ אוה עודמ בותכל
.האבה המגודב אוצמל רשפא םיניינעמ םיטוטיצ

םיטוטיצ ירגאמ : המגוד

והמ וא םדאה אוה ימ ,טוטיצ לכ דיל בותכל רוכזל בושח
םש תא םירגוסב בותכל לבוקמ .םיטטצמ ותואש רוקמה
.(1999 ,רב) :המגודל הנשה תאו הגוה ותוא לש החפשמה


רועישה םוכיסל