קרפ תביתכ
ינאש דע ,םיוסמ רבד לע בשוח ינא המ עדוי ינניא םלועל"
"וילע יתבתכ המ ארוק
רנקופ םאיליוו

קרפ התע ובתכ ,הביתכה תענתה בלשב םתממחתהש רחאל
.ופוס דעו ותליחתמ דחא םלש
תא םדצלו ,םיטרופמה םיקרפה ישאר תא םכינפל וניכה ךכ םשל
.הדובעב וססבתת םהילעש עדימה תורוקמ

תדכולמו המלש הדיחי רוציל אוה םכינפל דמועה רגתאה
תונויער וגזמ ,תאז עצבל תנמ לע .םיקרפהמ דחא לכ לש
ליבויש החנמ טוח ורצו ,םיפיעסה ךותב תורוקמה ךותמ
.םיפיעסה ךותב ארוקה תא

:םיבלש השולשב ודבע

.תורוקמה תא ומכס .1
.םיפיעסה תורתוכ יפל םימוכיסה תא וגזמ .2
.תיגול הניחבמ דיחא ,דיכל ללמל עדימ תא ודבע .3

תורוקמה םוכיסל