תורוקמ םוכיס

וססבתת םהילע תורוקמה תא םכסל םכילע ןושארה בלשב
תונויערה תא תורוקמה ןמ ולד ךכ םשל ,קרפה תביתכב
.רתויב םכל החונה הרוצב םתוא ונגראו ,םיירקיעה
ןתינ דציכו ,םיבתוכה ונווכתה המל קמועל וניבת םוכיס ידכ ךות
.םכלש קרפה אשונב םהיתונויער תא בלשל


הלא םיכרד וארק ,עדימה תוצמתל תונוש םיכרדל תועצה םכינפל
.עדימה תרוקממ דחא לכל רתויב המיאתמה העצהב ורחבו
רועישב ונקסע ןהב עדימ תוצמתל תויפרגה םיכרדל רבעמ
.תוילאוטסקט תוטיש תומייק ישילשה
:תואבה םיכרדה תא םכינפב גיצהל ונרחב ןהמ
תויזכרמ תודוקנ יפל םוכיס .א
המגוד-קומינ-הנעט :הנבמה יפל םוכיס .ב

:תויזכרמ תודוקנ יפל םוכיס .א

המגוד-קומינ-הנעט :הנבמ יפל םוכיס .ב


םימוכיסה גוזימל