םימוכיס גוזימ

םיפיעסה תורתוכ ןיבל םימוכיסה ןיב דחאל אוה אבה דעצה
.םתנכהש
.רושיק תולימב שומיש תועצמאב השענ תאז

:עדימ גוזימל תויחנה

ותוא ,םיקרפה ישאר תא ליכמה ץבוק התא וחתפ
.םדוקה רועישב םתרמש .
.1
ילאוטסקט תוצמת לכמ םימיאתמ םיקלח וריבעה
םיקרפ ישאר)תומיאתמה תורתוכל תחתמ לא ,םתעצבש
,(Ctrl C) קתעה תודוקפב ורזעיה .(םיפיעס-יתתו
.(Ctrl V) קבדהו
.2

,ודבעל םכילע ןיידע ךא ,ןוכנה םוקמב םייק עדימה תעכ
ףיעסל ונפ ךכ םשל ,םתפסאש עדימה יטירפ ןיב רשקלו
.בותכה דוביע